I. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Platformy www.podrecznikarnia.pl jest Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. , Zaścianki, ul.Usługowa 4A, 15-521 Białystok, NIP 9662165006, KRS 0000977877, Regon 522455682.

Właścicielem platformy jest Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. , Zaścianki, ul.Usługowa 4A, 15-521 Białystok, NIP 9662165006, KRS 0000977877, Regon 522455682.

Platforma handlowa umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z publikowanymi przez prowadzącego platformę materiałami.

Właściciel platformy dołoży starań, aby korzystanie z Platformy handlowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli.

Użytkownikiem platformy może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.

Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:

Administrator – Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. , Zaścianki, ul.Usługowa 4A, 15-521 Białystok, NIP 9662165006, KRS 0000977877, Regon 522455682;

Platforma – platforma handlowa działająca pod nazwą edukacja.podrecznikarnia.pl;

Konto – miejsce na Portalu, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Portalu;

Login - wybrana podczas rejestracji na stronie Portalu nazwa Użytkownika. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie,

Forum - miejsce w Portalu, w którym jego Użytkownicy mogą zamieszczać krótkie treści tekstowe i graficzne. Celem funkcjonowania forum jest umożliwienie użytkownikom dyskusji na tematy dotyczące treści zamieszczanych na Platformie, wyrażanie i wymianę poglądów oraz ocen.

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;

Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Platformy;

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 k.c.;

Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny na Platformie, umożliwiający zarejestrowanie się i założenie Konta na Platformie;

Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Podręcznikarnię Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. , Zaścianki, ul.Usługowa 4A, 15-521 Białystok, NIP 9662165006, KRS 0000977877, Regon 522455682 na rzecz użytkowników prowadzonego przez niego portalu internetowego https://edukacja.podrecznikarnia.pl

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

II. REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Portalu.

Podczas korzystania z Portalu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych na Platformie. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto.

Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Platformy, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Platformie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Użytkownicy mogą wykorzystać prezentowane na Portalu Materiały wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela Portalu lub Administratora, lub przez inny uprawniony podmiot.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników na rzecz osób trzecich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się na Platformie jest prywatne i poufne.

Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.). Użytkownik po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności.

Korzystanie z pełnej zawartości Portalu jak również dostęp do wszelkich treści i publikacji zawartych na Portalu wymaga uprzedniej prawidłowej rejestracji, założenia konta.

III. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator dokłada należytej staranności celem zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Portalu. Administrator nie gwarantuje prawidłowości, kompletności jakichkolwiek informacji umieszczanych w Portalu przez Użytkowników.
 2. Portal może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty, przedsiębiorców, dostawców usług. Użytkownik akceptuje fakt, że ani Właściciel Portalu ani Administrator nie odpowiadają za zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez Portal. Właściciel Portalu ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość bądź za jakość jakichkolwiek informacji udostępnianych na Portalu przez Użytkowników. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał za pośrednictwem Portalu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie.
 3. Użytkownik udostępnia na Portalu dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponosi Użytkownik.
 4. Administrator zapewnia, że Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Portalu.
 5. Właściciel Portalu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do stron Portalu oraz do aplikacji wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Właściciel Portalu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu z powodu wad urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z Portalu.
 7. Właściciel Portalu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wywołaną w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 8. Właściciel Portalu, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim.

IV. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Zaścianki, ul.Usługowa 4A, 15-521 Białystok lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dotyczy reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel Platformy wskazuje, że Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. .

Użytkownik rejestrując się na Platformie handlowej podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za jego zgodą, wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

W tym miejscu Administrator wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do założenia konta na Platformie co pozwala korzystać z pełnych treści zamieszczonych na Platformie.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Administrator danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Administratora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki określa Polityka Prywatności.

Użytkownik może upoważnić Administratora do wysyłania Newslettera oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W każdym czasie przysługuje mu prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest na Platformie.

W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Administrator oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:

zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub zmiany oferty asortymentowej Platformy.

Administrator oświadcza, że wszelkie treści i publikacje zawarte na Portalu nie są poradami a jedynie przemyśleniami opartymi na własnym doświadczeniu i tak należy je traktować.

Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Administratorowi przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.