Regulamin zwrotów i reklamacji towarów w Podręcznikarni Wydawnictwie Edukacyjnym sp. z o.o. – do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa

 1. Klient (Kupujący) może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem  przedsiębiorstwa Sprzedawcy bez podania przyczyny w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia objęcia w posiadanie towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem jego terminu.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa lub przesłać Sprzedawcy wypełniony formularz zwrotu towaru, np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Takie oświadczenie powinno zawierać dane kontaktowe i numer faktury/paragonu zakupu towaru. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedawca przesyła Klientowi niezwłocznie na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 4. Do zwrotu towaru należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz (Załącznik nr 1 do Regulaminu), będący podstawą do prawidłowego rozliczenia zwrotu i wystawienia korekty.
 5. Do czasu zwrotu towaru Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, w szczególności odpowiada za jego zniszczenie i uszkodzenie.
 6. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 7. Zwracany towar należy zapakować i zabezpieczyć w sposób zapewniający bezpieczny transport.
 8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o., Zaścianki, ul. Usługowa 4a, 15-521 Białystok, z dopiskiem MAGAZYN
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu,  jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego lub innego przewoźnika.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Reklamacje towaru z powodu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową odbywają się na podstawie obowiązujących przepisów. Klient może wykorzystać udostępniony przez Sprzedającego formularz (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 4. Gdy zwrot towaru następuje z winy Sprzedającego (źle zrealizowane zamówienie, pomyłka) koszt odesłania towaru ponosi Sprzedający. Zwracany towar może także odebrać Konsultant Edukacyjny, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru i spisaniu formularza. W celu zgłoszenia takiego zwrotu i ustalenia terminu odbioru należy kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 530 104 110 lub bezpośrednio z Konsultantem Edukacyjnym, u którego było składane zamówienie. Lista Konsultantów dostępna jest na stronie: https://podrecznikarnia.pl/kontakt.html
 5. Zwrot świadczenia pieniężnego zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient składając formularz zwrotu wskaże inny numer rachunku bankowego.
 1. Regulamin i formularz zwrotów i reklamacji towaru jest udostępniany u Konsultantów Edukacyjnych Wydawnictwa.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do sprzedaży sprzętu multimedialnego, oraz sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zasady zwrotu do takiej sprzedaży reguluje odrębny regulamin.  
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

pdfFORMULARZ ZWROTÓW I REKLAMACJI do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

FORMULARZ ZWROTÓW I REKLAMACJI ON-LINE


Regulamin zwrotu towaru w Podręcznikarni Wydawnictwie Edukacyjnym sp. z o.o. – do sprzedaży sprzętu multimedialnego poza lokalem przedsiębiorstwa

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do zwrotów sprzętu multimedialnego przy sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotów innych niż konsumenci i osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny w terminie do 5 dni od dnia objęcia w posiadanie towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem jego terminu.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa lub przesłać Sprzedawcy wypełniony formularz zwrotu towaru, np. za pomocą poczty tradycyjnej (Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o., Zaścianki, ul. Usługowa 4A, 15-521 Białystok) lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Takie oświadczenie powinno zawierać dane kontaktowe i numer faktury zakupu towaru.
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Do zwrotu towaru należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu (Załącznik nr 1 do Regulaminu), będący podstawą do prawidłowego rozliczenia zwrotu i wystawienia korekty.
 6. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 7. Zwracany towar należy zapakować do transportu i zabezpieczyć w sposób zapewniający bezpieczny transport. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki na wartość nie mniejszą niż cena zakupu brutto.
 8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o., Zaścianki, ul. Usługowa 4a, 15-521 Białystok, z dopiskiem MAGAZYN.
 9. Klient ponosi koszty zwrotu towaru (np. koszt opakowania i odesłania). Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego lub innego przewoźnika.
 10. Gdy zwrot towaru następuje z winy Wydawnictwa (źle zrealizowane zamówienie, pomyłka) koszt odesłania towaru ponosi Wydawnictwo.
 1. Wydawnictwo niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia zwrotu na swoim magazynie, dokona zwrotu ceny. Koszty dostarczenia towaru nie podlegają zwrotowi.
 2. Zwrot ceny zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient składając formularz zwrotu  wskaże inny numer rachunku bankowego.
 1. Regulamin i formularz zwrotu towaru jest udostępniany u Konsultantów Oświatowych Wydawnictwa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2023 r.

pdfFORMULARZ ZWROTU TOWARU do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu)