Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych
, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych
  w związku z zawartą umową/ usługą jest Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. (dawniej Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk), Zaścianki, ul. Usługowa 4A, 15-521 Białystok, NIP 9662165006, KRS 0000977877, Regon 522455682. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie również do nich, w związku z czym powinna zostać im przez Państwa udostępniona.
 2. W zakresie danych osobowych można kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO
  w celu:
  1. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wystawiania faktur,
  3. wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie
   z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  4. zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie
   z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, siedziba przedsiębiorcy NIP, REGON, adres e-mail oraz telefon oraz inne dane potrzebne do realizacji usługi lub umowy.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez Administratora na podstawie przepisów prawa lub innych instrumentów prawnych,
  tj. umowa powierzenia. Państwa dane mogą być przekazywane firmom realizującym obsługę księgową, firmom kurierskim, organom administracji publicznej oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Następnie dane przechowywane będą przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, wynikający z przepisów prawa; dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
  5. przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie
   art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, zaś niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji umowy.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.