Pragniemy Państwa zapewnić, iż firma Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne z siedzibą w Białystok-Zaścianki 15-521, ul. Usługowa 4A,  NIP: 966 – 084 -36 – 72, REGON: 050834500, w pełni respektuje i szanuje prawa internautów, klientów wynikających z ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w sieci. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

W niniejszym dokumencie, znajdą Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, celu i rodzaju pozyskiwanych danych, sposobie i zakresie ich przetwarzania, w szczególności o ich udostępnianiu oraz o procedurach związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych, prawach użytkownika oraz formach kontaktu z administratorem. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.
Nasz serwis może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, ich adresów IP, nazw domen, danych technicznych i typu przeglądarek, typu systemu operacyjnego, rejonu geograficznego, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Na podstawie tych danych administracja strony jest w stanie oszacować wykorzystanie konkretnych elementów serwisu. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych oraz do tworzenia różnego rodzaju statystyk. Dane te uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację poszczególnych użytkowników jako osób fizycznych.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu www.podrecznikarnia.pl jest firma Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne.
 2. Użytkownikiem serwisu jest podmiot, na którego rzecz właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną lub na podstawie zawartej umowy.
 3. Poprzez ofertę należy rozumieć zgłoszenie użytkownika wysłane drogą elektroniczną do serwisu w celu nawiązania współpracy w zakresie świadczonych przez właściciela serwisu usług.

II. DEFINICJE 

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/, 4.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.

Serwis - oznacza stronę internetową, aplikację lub forum pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.podrecznikarnia.pl;

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,          
 • dokładne i aktualne,
 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celach reklamowych. Żadne z zapisywanych danych nie są sprzedawane na zewnątrz. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do skorzystania z usług Serwisu.

IV. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH, PRZECHOWYWANIE  DANYCH ORAZ ICH UDOSTĘPNIANIE.

1. Jakie dane zbieramy?

a) Dane zbierane automatycznie:
Jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie. Dane, które są zapisywane przez serwis automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszej strony. Ma to na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z naszej strony oraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na naszej witrynie.

b) Dane zbierane podczas korzystania z usług sklepu internetowego:
W celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest podanie w procesie zakupowym następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, adres dostawy, adres rozliczeniowy, adres e-mail i numer telefonu; Do wystawienia faktury VAT konieczne jest podanie nazwy, adresu oraz numeru NIP firmy. W celu realizacji zwrotu środków, w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy, gdy płatność nastąpiła za pobraniem konieczne jest podanie numeru rachunku bankowego na jaki dokonamy zwrotu środków. Przy płatności online lub tradycyjnym przelewem zwrotu dokonamy w taki sam sposób i na taki sam rachunek z jakiego otrzymaliśmy wpłatę.  W celu utworzenia konta Klienta w sklepie internetowym oraz wyświetlania historii zamówień konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.
Podsumowując, wyżej wymienionych danych osobowych używamy w celu przetwarzania Twoich zamówień złożonych w sklepie internetowym, ich realizacji oraz praw z nich wynikających.  Jednocześnie będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji jak i wyświetlania historii zamówień oraz wszelkich Twoich ustawień dokonanych po zalogowaniu do konta Klienta i nie będziemy ich używać do żadnych innych celów. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych.
Podanie opisanych wyżej danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia.

c) Dane zbierane podczas rejestracji konta użytkownika:
Użytkownik może założyć konto Rodzica lub Nauczyciela, wyrażając przy tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem rejestracji konta. Dokonując rejestracji konta w Serwisie, użytkownik podaje następujące dane:

 • konto Rodzica: imię i nazwisko, adres e-mail,  nazwę użytkownika, nazwa placówki, do której uczęszcza dziecko, adres placówki, nazwę wydawnictwa z którego usług korzysta użytkownik;
 • konto Nauczyciela: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika, nazwę i adres placówki, w której zatrudniony jest użytkownik, nazwę wydawnictwa z którego usług korzysta użytkownik;

d) Dane zbierane podczas zapisania się do Newslettera:
W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera, wówczas jest proszony o podanie  do tego celu dodatkowo adresu e-mail.

2. W jakim celu  i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem świadczenia przez Administratora usług w ramach portalu www.podrecznikarnia.pl, w szczególności:

 • zawarcie i wykonanie umowy: np. korzystanie z usług i produktów online w sklepie internetowym i na platformie po akceptacji warunków świadczenia tych usług. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (tj. art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
 • rejestracji konta Użytkownika: poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów; dane użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i jego zarządzania;  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do utworzenia nowego konta użytkownika i korzystania z Serwisu (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego: produktów i usług własnych administratora - w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług oraz na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO),
 • realizacji usług Newslettera: podstawą na przetwarzanie danych jest wyrażona przez użytkownika dobrowolna zgoda i pozostawienie do tego adresu e-mail (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 •  realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • powiadomienia e-mailem: o udogodnieniach dla Użytkownika i wsparciu technicznym,
 •  wymiany korespondencji i odpowiedzi na zapytania Użytkowników,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu,
 • do celów archiwalnych.

3. Czas przechowywania danych:
Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora nie dłużej niż wymagany dla realizacji celu dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np.:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła,
 • w przypadku rejestracji konta Użytkownika do momentu usunięcia konta przez Użytkownika.

4. Udostępnianie danych i ich przetwarzanie  w sposób zautomatyzowany

Administrator serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników osobom lub instytucjom trzecim. Celem prawidłowego świadczenia  usług oferowanych przez Administratora, informuję, że Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim tj.: firmie obsługującej transakcje płatnicze, firmie świadczącej usługi księgowe oraz innym firmom świadczącym usługi dla Administratora i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Powierzone dane osobowe będą wykorzystywane w celu w jakim zostały zebrane. Każde przekazanie danych osobowych będzie realizowane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub innych instrumentów prawnych.

Administrator serwisu może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z rozporządzeniem RODO. W przypadku naruszenia Regulaminów obowiązujących naszych odbiorców, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących użytkowników. Celem profilowania jest dobranie odpowiednich materiałów informacyjnych do profilu użytkownika oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki usłudze profilowania użytkownik może otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania, województwo, wielkość miejscowości, zainteresowania, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszym Serwisie.

Ponadto Administrator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej zachowania, preferencji i postaw.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Administrator informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji;
 2. Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego lub w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się dla naszych prawnie uzasadnionych celów;
 4. W odniesieniu do danych przekazanych nam w sposób automatyczny – prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe („prawo do przenoszenia danych”);
 5. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z Administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

VI. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy tzw. pliki cookies. Używamy ich w celach statystycznych o ruchu na naszej stronie oraz do personalizacji naszych usług. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.
 5. Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika
 6. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy różne ich rodzaje:
  1. umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. wykorzystywane do uwierzytelniania / zalogowania użytkownika do naszego serwisu internetowego,
  2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  3. statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczących użytkowania naszego serwisu internetowego. Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w naszym serwisie internetowym najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania strony zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu.
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron / aplikacji / serwisów internetowych bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Jeżeli jednak użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie w jego przeglądarce, oznacza to jego zgodę na zapisywanie ich na komputerze.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.
 9. Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe / rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu lub w pomocy swojej przeglądarki.
 10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.

VII.  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator Serwisu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem/ przechowywaniem danych, prosimy pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;