Polityka prywatności dla usług i produktów oferowanych przez Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument polityki prywatności (dalej: Polityka) dostarcza użytkownikom i klientom, którymi w szczególności są nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz inne osoby prywatne korzystające z usług i produktów świadczonych przez Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk, w tym w formie elektronicznej, informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot.

Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk. z siedzibą w Białymstoku (dalej: Podręczniarnia) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe oraz inne informacje przetwarza w związku z korzystaniem przez te osoby z usług lub produktów oferowanych przez Podręcznikarnię, w tym świadczonych drogą elektroniczną.

Podręcznikarnia oferuje i dostarcza różne produkty i usługi, w tym usługi cyfrowe dla przedszkoli oraz osób prywatnych, jako narzędzia do ich codziennej pracy, w związku z którymi przetwarzane są dane osobowe.

Podręcznikarnia ceni prywatność wszystkich osób i chce dostarczyć im szczegółowych i zrozumiałych informacji na temat celów przetwarzania pozyskiwanych od tych osób danych osobowych lub innych dostarczanych informacji, zasad ich wykorzystywania i stosowanych środków ochrony w związku z korzystaniem przez te osoby z oferowanych im usług i produktów.

Przetwarzanie przez Podręczniakrnię danych osobowych osób korzystających z szerokiego zakresu oferowanych produktów i usług w wielu przypadkach umożliwia wydawnictwu na dostosowanie ich do własnych spersonalizowanych potrzeb użytkowników, poprawę jakości świadczenia oraz pozwala na podzielenie się bogatym doświadczeniem edukacyjnym i poprawia jakość uczenia.

Podręcznikarnia jest świadoma ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych należących do niektórych kategorii osób, takich jak dzieci i młodzież szkolna, dlatego zachowuje w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do tej kategorii osób szczególną staranność i podwyższone wymogi bezpieczeństwa, przejawiające się przede wszystkim uzyskaniem wymaganych zgód na przetwarzanie danych od ich opiekunów prawnych i podnoszeniem świadomości osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe przetwarzanie w ramach Podręcznikarni.

Podręcznikarnia zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników produktów i usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Pokazujemy klientom i użytkownikom, że przetwarzamy dane osobowe uczciwie, rzetelnie oraz zgodnie z prawem, poprzez zachowanie przejrzystości w obszarze wykorzystywania tych danych oraz poprzez zapewnienie klientom i użytkownikom kontroli odnośnie ich danych osobowych. Staramy się przetwarzać dane osobowe w sposób dążący do osiągnięcia pełnego zaufania naszych klientów i użytkowników.

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności i dóbr osobistych klientów oraz użytkowników produktów i usług.

Jeżeli Podręcznikarnia zbiera dane osobowe i decyduje o celach i środkach ich przetwarzania, jest ich administratorem danych. Administrator danych działa jako jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kolejowej 12E, 15-702 Białystok, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP nr 9660843672 i REGON nr 050834500.

Podręcznikarnia przestrzega zasad ochrony prywatności klientów i użytkowników produktów oraz usług, w tym usług cyfrowych obejmujących w szczególności ich dane osobowe oraz dobra osobiste, określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Użytkownik lub klient, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu, nie powinien korzystać z usług i produktów świadczonych przez Podręczniarnię.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników tych usług. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Produkty i usługi Podręcznikarni mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nie usług. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Podręcznikarnia nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

 1. Produkty

Podręcznikarnia w ramach prowadzonej działalności dostarcza następujące kategorie usług i produktów, w tym produktów cyfrowych w związku z którymi wymagane jest przetwarzanie danych osobowych ich użytkowników:

 1. formularze kontaktowe
 2. aplikacje umożliwiające diagnozę dzieci,
 3. inne produkty cyfrowe wykorzystywane przez użytkowników,
 4. zamówienia produktów i usług realizowanych w formie tradycyjnej.
 1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Podręcznikarnia przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów, głównie dla potrzeb umożliwienia użytkownikom i klientom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, rozwoju oferowanych produktów, działalności marketingowej i do celów edukacyjnych. Dane osobowe zbierane są w zakresie koniecznym do osiągnięcia realizowanego celu. Zakres i sposób zbieranych danych osobowych o użytkownikach i klientach różni się w zależności od produktu i usługi dostarczanej przez Podręcznikarnię i celu do którego użytkownik lub klient wykorzystuje usługę lub produkt.

Podręcznikarnia w celu świadczenia usług i dostawy produktów przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane kontaktowe,
 2. dane o posiadanych usługach i produktach,
 3. dane pozyskane w związku z odwiedzaniem stron internetowych,
 4. dane rozliczeniowe,
 5. dane pochodzące z wypełnianych ankiet.

W przypadku produktów i usług zakres danych różni się w zależności od ich rodzaju lub funkcji, z jakich korzysta użytkownik lub klient oraz celu do jakiego dany produkt lub usługa są wykorzystywane. Sposób zbierania i zakres danych przedstawia się następująco:

 1. dane zbierane mogą być automatycznie podczas odwiedzin serwisów internetowych i mogą obejmować adres IP, nazwę domeny oraz informację o urządzeniu (typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu),
 2. dane zbierane mogą być podczas rejestracji w serwisach internetowych obejmują imię, nazwisko, numer telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, login, hasło. W przypadku nauczycieli dodatkowo zbierane są dane o miejscu zatrudnienia, wykonywanym zawodzie, poziomie nauczania, przedmiocie nauczania, wydawnictwie z jakiego korzysta nauczyciel,
 3. dane zbierane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych obejmują numer telefonu, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, kategorie klienta,
 4. dane zbierane przy realizacji zamówień obejmują imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, numer telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, nr NIP,
 5. dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych obejmują, imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
 6. dane przetwarzane w celu profilowania: Podręcznikarnia przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów usług świadczonych elektronicznie oraz produktów cyfrowych, w celach:
 7. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania usług i produktów cyfrowych, w tym zbieranych automatycznie w toku ich użytkowania,
 8. otrzymywania informacji i/lub ofert handlowych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów,
 9. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 10. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 11. realizacji tradycyjnego procesu realizacji zamówień i ich rozliczeń,
 12. tworzenia kopii i przechowywania danych
 13. profilowania i analitycznych,
 14. marketingu bezpośredniego.

Podręcznikarnia oświadcza, że w każdym przypadku, w którym korzystanie z usługi lub produktu wymaga podania danych osobowych ich podanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia i jego rozliczenia, świadczenia usługi elektronicznej lub dostarczenia produktu cyfrowego.

Niezależnie od powyższego odrębna zgoda użytkowników wymagana jest na przetwarzanie danych w celach wskazanych lit. e) powyżej.

Przetwarzanie danych w celu analitycznym, profilowania, marketingu bezpośredniego realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Podręcznikarni.

Podręcznikarnia oświadcza, że nie przetwarza danych osobowych uczniów i rodziców oraz innych osób pozyskanych w związku z powierzeniem ich przez innych administratorów danych w szczególności takich jak szkoły lub przedszkola, w związku z korzystaniem przez te podmioty z oferowanych przez Podręcznikarnię usług lub produktów.

Podręcznikarnia w ramach świadczonych usług i produktów może dostarczać je bezpośrednio osobom fizycznym np. uczniom, rodzicom, nauczycielom, jako narzędzia służące tym osobom do wykorzystywania w procesie edukacji, stanowiące pomoc w procesie edukacji i pozwalające usprawnić proces uczenia się. W takim przypadku Podręcznikarnia jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych tych użytkowników jako administrator danych.

Podręcznikarnia informuje te osoby w jakim celu i zakresie będą przetwarzane ich dane oraz o przysługujących im prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku usług i produktów dostarczanych na potrzeby przedszkoli administratorami danych przetwarzanych za ich pośrednictwem są przedszkola. Podręcznikarnia może przetwarzać te dane wyłącznie na zasadzie powierzenia danych osobowych w zakresie i celu określonym w odrębnych umowach zawieranych z tymi podmiotami.

 1. Okres przetwarzania danych

Podręcznikarnia przetwarza (przechowuje) dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. I tak:

 • w celu przesyłania informacji handlowych dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę której dane dotyczą;
 • w celu realizacji umowy dane przetwarzane są przez okres jej realizacji oraz do upływu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
 • w celu obsługi zgłoszonych zapytań za pomocą formularzy kontaktowych dane przetwarzane są przez okres 12 miesięcy od ich pozyskania;
 • w celu obsługi wniesionej reklamacji dane przetwarzane są przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych przetwarzane są przez okres do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • dane znajdujące się w bazie klientów do celów analitycznych, profilowania, marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu nie dłużej niż 3 lata,
 • maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przetwarzania dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podręcznikarnia przetwarza dane osobowe wg następujących przesłanek legalizacyjnych:

 • zawarcie i wykonanie umowy:np. korzystanie z usług i produktów online po akceptacji warunków świadczenia tych usług. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyrażona zgoda:np. przesyłanie zapytań za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do obsługi procesu odpowiedzi na zgłoszone pytanie
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Podręcznikarni:np. rozpatrywanie reklamacji, dokonanie rozliczeń finansowych;
 • prawnie uzasadnione interesy Podręcznikarni:np. przetwarzanie danych dla celów marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych, profilowanie.
 1. Przekazywanie danych

Podręcznikarnia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim działającym w imieniu i na rzecz Podręcznikarni w związku z koniecznością świadczenia usługi na rzecz Podręcznikarni wymagającej przetwarzania danych osobowych. Powierzenie takie następuje w ramach zawieranych pisemnie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podręcznikarnia gwarantuje, że dane powierzone w ten sposób będą przetwarzane przez ten podmiot wyłącznie w celu i zakresie określonym umową powierzenia, a podmiot ten będzie stosował środki techniczne i organizacyjne chroniące powierzone dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych, przed ich utratą, zmianą lub zniszczeniem. Kategorie podmiotów trzecich którym przekazywane mogą być dane osobowe to w szczególności dostawcy usług IT, agencje marketingowe, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, drukarnie, instytucje płatnicze, podmioty prowadzące działalność doradczą, prawną konsultingową. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Podręcznikarnia może także udostępniać instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

 1. Prawa i obowiązki użytkowników i klientów

W każdym przypadku użytkownicy lub klienci usług i produktów, dla których administratorem danych jest Podręcznikarnia, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Mają także prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych, o ile ich dane przetwarzane są po ich uprzedniej zgodzie w celach innych niż w związku z umową lub przepisami prawa np. marketingowych.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) użytkownikom lub klientom przysługują następujące prawa:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

wyrażenie albo cofnięcie zgody może nastąpić przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia profilu klienta/ użytkownika;
 • sprzeciwu na tworzenie profilu klienta/ użytkownika w celu marketingu bezpośredniego (wówczas dane nie będą wykorzystywane na potrzeby budowy profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będą wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych);
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Podręcznikarni, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją klienta;

prawo dostępu do danych, oraz uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane klienta/ użytkownika znajdujące się w posiadaniu Podręcznikarni są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia danych, jeśli dane klienta/ użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody klienta/ użytkownika albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby klient/ użytkownik chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • jeżeli klient/użytkownik ma zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych;
 • jeżeli klient/użytkownik uważa, że Podręcznikarnia nie powinna przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby zostały usunięte;
 • jeżeli dane osobowe klienta/ użytkownika nie są już potrzebne, natomiast klient/ użytkownik potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeżeli klient/ użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a obowiązkiem Podręcznikarni jest sprawdzenie, czy można dalej dane przetwarzać.

Ze swoich uprawnień klient/ użytkownik może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniego żądania w siedzibie Podręcznikarni, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, dzwoniąc do biura.

Podręcznikarnia w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania klienta/ użytkownika, Podręcznikarnia jest uprawniona do weryfikacji tożsamości klienta/ użytkownika, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli żądanie klienta/ użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ustawiczny charakter, Podręcznikarnia może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację żądania albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 1. Prawa i obowiązki Podręcznikarni

Podręcznikarnia zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika lub klienta właściwym organom administracji publicznej, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem przepisów prawa.

Podręcznikarnia oświadcza, że w każdym przypadku, w którym wystąpi konieczność powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji na rzecz Podręcznikarni usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania usługami lub produktami, powierzenie przetwarzania danych osobowych użytkowników lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, będzie miało miejsce na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

 1. Profilowanie klientów/ użytkowników

Profil klienta/ użytkownika Podręcznikarnia tworzy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do indywidualnych potrzeb klientów/ użytkowników. Umożliwia to sprawne zdiagnozowanie Podręcznikarni ewentualnych przyczyn usterek i awarii oraz oferowanie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów/ użytkowników, czyli profilowanie.

Podręcznikarnia analizuje informacje pod kątem usług, z których korzystają klienci/ użytkownicy oraz wszelkie opinie zwrotne otrzymane od klientów/ użytkowników. Podczas odwiedzania stron internetowych Podręcznikarnia wykorzystuje pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników. Więcej informacji znajduje się w dokumencie polityki cookies dostępnej na głównej stronie Podręcznikarni.

Profil klienta/ użytkownika Podręcznikarnia tworzy w oparciu o następujące kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe, dane zebrane podczas odwiedzania stron www oraz aplikacji mobilnych, dane ze sklepu internetowego, dane pochodzące z ankiet i dokonanych zakupów. Profil klienta/ użytkownika dokonujemy w oparciu o prawnie uzasadniony interes Podręcznikarni.

Jeśli klient/ użytkownik nie życzy sobie, tworzenia profilu w celu marketingu bezpośredniego może zgłosić Podręcznikarni swój sprzeciw, w sposób określony w pkt 7 polityki.

Podręcznikarnia nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Jeżeli nie otrzymamy od klienta/ użytkownika wyraźnego żądania, profil usuwamy po czasie określonym w wewnętrznej polityce retencji danych. Jednak czas ten nigdy nie jest dłuższy niż czas określony w pkt. 5.

Profil klienta/ użytkownika nie jest udostępniany.

 1. Działania analityczne

Podręcznikarnia łączy dane z informacjami o innych klientach / użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym może optymalizować usługi. Informacje pozwalają na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb klientów/ użytkowników, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju oferty oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

W tym celu wykorzystujemy dane pochodzące ze stron internetowych, informacje z dokonanych zakupów, informacje o posiadanych usługach, informacje z pozyskanych ankiet.

Dane przetwarzamy w prawnie uzasadnionym interesie Podręcznikarni i czas przechowywania tych danych jest zgodny z wewnętrzną procedurą retencji danych, chyba że wcześniej klient/ użytkownik zgłosi sprzeciw, w sposób określony w pkt 7 polityki. . Jednak czas ten nigdy nie jest dłuższy niż czas określony w pkt. 5.

 1. Prawa autorskie

Prawa autorskie do produktów cyfrowych oraz wszelkich prezentowanych w materiałów pisemnych i graficznych dostarczanych w ramach usług lub produktów cyfrowych należą do Podręcznikarni, o ile nie zostaną oznaczone inaczej.

Podręcznikarnia zezwala na kopiowanie prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych wyłącznie w celach prywatnych do użytku własnego lub na zasadzie określonej w licencji udzielanej na podstawie odrębnie zawieranej umowy.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice w części lub całości, w tym zamieszczonych w nim materiałów pisemnych i graficznych, jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Podręcznikarnią. Rozpowszechnianie i korzystanie z takich materiałów jakąkolwiek metodą jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. i musi być wcześniej uzgodnione z Podręcznikarnią.

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora albo niezgodnie z powyższymi postanowieniami jest naruszeniem prawa autorskiego.

 1. Zmiany w dokumencie Polityki prywatności

Podręcznikarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie przez opublikowanie nowej polityki prywatności w używanych w tym celu kanałach informacyjnych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy uprzejmie o kontakt przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://podrecznikarnia.pl/kontakt.html

Wprowadzenie zmian do Polityki prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że Podręcznikarnia w żadnym przypadku nie udostępnia i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych użytkowników i klientów.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 28.11.2019r.

 1. Zabezpieczenie danych

Podręcznikarnia stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Podręcznikarnia realizuje zabezpieczenia odpowiednie do wyników analizy ryzyka prowadzonej w zakresie poufności, integralności i dostępności danych osobowych oraz z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 32 RODO.

Bazy danych gromadzone przez Podręcznikarnię są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.

Podręcznikarnia oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z produktów i usług cyfrowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Podręcznikarni telefonicznie: 883 155 775